لیست قیمت درب و پنجره دوجداره

قیمت درب و پنجره دوجداره

 

  1401/08/14

ردیف ابعاد (MM) شکل پنجره قیمت پروفیل فوبوس قیمت پروفیل KTF قیمت پروفیل گلد قیمت پروفیل فربد قیمت پروفیل وینتک قیمت پروفیل هافمن قیمت پروفیل ویستابست
1 700 * 700 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل فوبوس 11,047,900 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل KTF 11,281,100 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل گلد 11,795,960 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل فربد 13,213,552 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک 14,471,248 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc باشیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن 14,478,288 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 17,883,208 ریال
2 1000*1000 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل فوبوس 7,962,313 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل KTF 8,177,413 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 8,877,271 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل فربد 10,063,283 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وینتک 10,932,723 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 10,415,987 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 13,118,644 ریال
3 1000*1000 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل فوبوس 15,955,650 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل KTF 16,361,150 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 17,347,100 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل فربد 19,613,192 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 21,199,586 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 20,624,330 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 26,318,224 ريال
4 1500*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل فوبوس 24,317,863 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل KTF 24,962,413 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 26,972,917 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل فربد 30,184,192 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 32,708,775 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 31,715,519 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 40,080,698 ريال
5 1500*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل فوبوس 25,234,250 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل KTF 25,963,764 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 28,025,842 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل فربد 31,500,923 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 33,848,571 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 32,311,255يال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 41,750,882ريال
6 1300*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل فوبوس 26,380,600 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل KTF 27,144,470 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل گلد 29,327,208 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل فربد 32,980,891 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل وین تک 35,512,239 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن 33,930,923 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 43,843,566 ريال
7 2000*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل فوبوس 30,109,575 ریال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل KTF 30,959,638 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل گلد 33,604,598 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل فربد 37,579,083 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل وین تک 40,421,130 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن 38,602,346 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 49,467,423 ريال
8 2000*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل فوبوس 36,700,650 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل KTF 37,803,332 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل گلد 41,133,041 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل فربد 46,174,947 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل وین تک 49,171,674 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن 46,281,710 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 60,439,844 ريال
9 2800*1500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل فوبوس 45,732,875 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل KTF 46,984,313 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل گلد 50,889,057 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل فربد 56,748,319 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل وین تک 61,142,843ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن 58,902,275 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 75,094,308 ريال
10 3000*1800 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل فوبوس 55,530,750 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل KTF 57,080,194 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل گلد 62,117,631 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل فربد 69,193,354 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل وین تک 73,886,160 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن 70,429,870 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 90,417,264 ريال
11 700*2000 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فوبوس 25,925,521 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 25,321,675 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 27,769,101 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فربد 29,938,725 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 32,684,736 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 32,540,498 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 42,551,449 ريال
12 1400*2000 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فوبوس 37,436,690 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 37,191,640 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 40,886,731 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فربد 44,003,740 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 47,639,640 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 46,509,718 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 62,636,283 ريال
13 800*2500 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فوبوس 31,503,433 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 31,012,007 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 34,051,407 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فربد 36,968,483 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 40,062,519 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 39,434,225 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 51,906,026 ريال
14 1400*2500 قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فوبوس 43,153,690 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 43,105,304 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 47,423,817 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل فربد 51,327,419 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 55,297,309 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 53,393,755 ريال قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 72,047,005 ريال
15 500*500 قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل فوبوس 9,562,900 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل KTF 9,721,100 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 9,978,760 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل فربد 10,965,152 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل وین تک 11,835,648 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 11,895,488 ريال قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 14,432,408 ريال
16 2000*700 قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل فوبوس 27,105,803 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل KTF 26,413,913 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 29,442,313 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل فربد 30,299,062 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 34,705,864 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 35,144,398 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 48,216,642 ريال
17 2000*700 قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل فوبوس 27,066,733 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل KTF 26,462,456 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 29,526,008 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل فربد 31,272,186 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 34,454,344 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 34,796,400 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 46,760,049 ريال
18 2000*700 قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل فوبوس
27,609,030 ريال
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل KTF
26,906,100 ريال
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 30,069,127 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل فربد 31,973,799 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 34,712,139 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 34,534,632 ريال قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 42,802,579 ريال

قیمت درب و پنجره دوجداره قیمت درب و پنجره دوجداره قیمت درب و پنجره دوجداره قیمت درب و پنجره دوجداره

قیمت درب و پنجره دوجداره

برای تعیین نهایی قیمت یا سوالات دیگر با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما تمامی سوالات شما در زمینه درب و پنجره های دوجداره UPVC را در هر ساعتی از شبانه روز پاسخگو خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *